Onze doelstellingen

Onze doelstellingen zijn in eerste insantie registrering. Daaruit kan nog voort vloeien klachtbehandeling, advisering, monitoring, onderzoek en voorlichting

 Richtlijn klachtbehandeling antidiscriminatievoorzieningen

De richtlijn klachtbehandeling is opgesteld voor medewerkers en beschrijft de wijze waarop de ADB’s meldingen behandelen. De richtlijn moet gezien worden als een leidraad voor het werk van de klachtbehandelaar. Wel behoudt meldpuntracisme.nl zich voor zelf haar koers te bepalen mocht dat noodzakelijk zijn. 

Wetten en gronden
Artikel 137c
1.Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend
uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2.Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie opgelegd.
Artikel 137d
1.Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of
discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun
ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of
hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2.Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie opgelegd.
Artikel 137e
1.Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1°. een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een
groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele
gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot
haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van
mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of
homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
2°. een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is
vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter
openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft;
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde
categorie.
2.Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of
door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of
geldboete van de vierde categorie opgelegd.

11 Hoofdstuk 10.1: de tekst en het overzicht komen uit de documenten Discriminatieartikelen en Stroomschema beledigend van LECD-OM
45
Artikel 137f
Hij die deelneemt of geldelijke of andere stoffelijke steun verleent aan activiteiten gericht op
discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht, hun
hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede
categorie.
Artikel 137g
1.Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert
wegens hun ras, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
de derde categorie.
2.Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een gewoonte maakt of door twee
of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de
vierde categorie opgelegd.
Artikel 137h
Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in de artikelen 131 tot en met 134,
137c t/m 137g en 147a, in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden
ontzet.12
Artikel 429quater
1.Hij die in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen discrimineert wegens hun ras,
hun godsdienst, hun levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie.
2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij wiens handelen of nalaten in de uitoefening van een ambt,
beroep of bedrijf zonder redelijke grond, ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat ten aanzien
van personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap de erkenning, het genot
of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het
maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.
Artikel 90quater
Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting,
beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of
de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op
politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk
leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

12 Inwerkingtreding per 1 april 2010.
46
Artikel 266
1.Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij
in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid
mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of
afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
2.Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven
over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of
zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

ADB Antidiscriminatiebureau
ADV antidiscriminatievoorziening
BVH Basisvoorziening Handhaving
BZK ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CGB Commissie Gelijke Behandeling
CIDI Centrum Informatie en Documentatie Israël
LBA Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus
LECD-politie Landelijk Expertise Centrum Diversiteit
LECD-OM Landelijk Expertise Centrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie
MAI Monitor Antisemitische Incidenten
MDI Meldpunt Discriminatie Internet
OM Openbaar Ministerie
RDO Regionaal Discriminatie Overleg
SAN Samenwerkende Antidiscriminatievoorzieningen Nederland
WGA Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen